Komplexní služby odpadového hospodářství

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekologie a nakládání s odpady.

Evidence odpadů

Pokud nevíte, zda se zákonné povinnosti vztahují i na Vaši firmu, zpracujeme Vám rychlý audit odpadového hospodářství.

Evidence odpadů vychází z §39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho novel, a z § 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění:

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. mají všichni původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů.

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Původci odpadů a oprávněné osoby v mnoha případech povinnost podávat hlášení zanedbávají, a za to jim pak hrozí sankce až do výše 1.000.000,-Kč! Nabízíme proto účinnou pomoc řešení této situace.

 • vedení průběžné evidence odpadů
 • zpracování ročního hlášení v elektronické podobě
 • zpracování statistického výkazu “ODPADY” pro Český statistický úřad
 • vedení evidence zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů podle § 23 vyhlášky č. 383/2001Sb.

Hlášení o odpadech

Provádíme zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady a podání na pověřený úřad.

Od roku 2012 mají všichni původci i oprávněné osoby povinnost zasílat hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě přes ISPOP. Hlášení Vám proto zpracujeme v datovém standardu MŽP pro systém ISPOP.

 • vedení průběžné evidence odpadů
 • registrace subjektu do systému ISPOP
 • zpracování ročního hlášení v elektronické podobě
 • zpracování statistického výkazu “ODPADY” pro Český statistický úřad
 • vedení evidence zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů podle § 23 vyhlášky č. 383/2001Sb.
 • zpracování hlášení o odpadech

 

Nakládání s odpady

Veškeré nakládání s odpady a odpadové hospodářství je prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a předpisy tento zákon provádějícími a ostatními souvisejícími právními předpisy (vodní zákon, zákon o ovzduší, zákon o chemických látkách, zákon o ochraně veřejného zdraví, atd.).

 

Odvoz nebezpečných odpadů z místa původu do místa zneškodnění realizujeme v souladu s „Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR“. Všechny druhy přepravovaných nebezpečných odpadů jsou při přepravě vybaveny identifikačními listy nebezpečného odpadu a dále evidovány, včetně opatření při nehodách, haváriích a požárech a zásad první pomoci.

Společnost KRAZZER s.r.o. zajišťuje komplexní odborné poradenství a pomoc při plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství. Dále nabízíme odborná školení zaměřená na problematiku nakládání s odpady.

 • Zajišťování výkonu externího poradce při nakládání s odpady – odpadového hospodáře.
 • Vedení firemní evidence odpadů (poradíme vám jak evidovat produkci odpadů v souladu s legislativou, případně povedeme vaší evidenci)
 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů (poradíme vám jak odpady zařadit dle katalogového čísla, jak správně třídit odpady v místě jejich vzniku).
 • Zpracování „hlášení o produkci a nakládání s odpady“.
 • Zpracování statistického výkazu „ODPADY“ pro Český statistický úřad.
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO).
 • Označení sběrných prostředků a nádob na tříděný odpad.
 • Zpracování Základního popisu odpadu. Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady nově zavádí povinnost vypracování základního popisu odpadu, která se týká všech, kteří předávají odpady k uložení na skládky (výpis z přílohy č. 1 k vyhlášce 294/2005 Sb.). Odběratele odpadů pro uložení na skládky tuto povinnost prakticky vyžadují od 1. 1. 2006.
 • Zpracování žádostí o souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení.
 • Zpracování žádostí o netřídění odpadů.

Vzorkování a hodnocení vlastností odpadů

Provádíme odběry vzorků všech druhů odpadů. Naši zaměstnanci jsou držiteli certifikátu Manažer vzorkování odpadů (vzorkař odpadů) vydaných Českou společností pro jakost, na základě kterého provádějí odběry a analýzy vzorků pro posouzení možností jejich likvidace. Dále naši zaměstnanci vlastní pověření Ministerstva životního prostředí České republiky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, na základě kterého posuzujeme možnosti vyloučení nebezpečných vlastností H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H14 a H15. Zajišťujeme navržení rozsahu i provedení veškerých laboratorních analýz všech médií akreditovanými laboratořemi v souladu s požadavky platné odpadové legislativy.